POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych „RODOprzedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Nefretete Day Spa.

 

 1. Dane Administratora Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Nefretete Day Spa z siedzibą w Radomiu przy ul. Głównej 12, (26-600) Radom należące do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „HUBER” Zygmunt Skarbek z siedzibą w Kowali, Augustów 38, 26-624 KOWALA,
NIP: 796-010-55-46, REGON: 670-54-62-14  (dalej „Nefretete Day Spa ”)

Telefon/Fax +48 303 19 05, +48 330 89 98

Adres email: recepcja@spa-radom.pl

Strona:  www.spa-radom.pl

 

 1. Cele przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • w celu realizacji umowy na wykonanie zabiegów kosmetycznych zgodnie z Ofertą Nefretete Day Spa – na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu realizacji umowy sprzedaży towarów będących w Ofercie Nefretete Day Spa- na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Nefretete Day Spa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj.:
  1. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
  2. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Nefretete Day Spa,
  3. marketingu produktów i usług własnych Nefretete Day Spa;
  4. w celu badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszej obsługi.

 

 1. Kategorie przetwarzania danych

Nefretete Day Spa  przetwarza następujące dane osobowe:

 1. a) dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, , numer telefonu, adresu e-mail w celu realizacji umowy, w tym potwierdzania terminu wizyt;
 2. b) dane wizerunkowe w zakresie wykorzystywania monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa;
 3. c) dane wizerunkowe do celów dokumentacji wykonanych zabiegów po uzyskaniu zgody osoby, której dane dotyczą;
 4. d) dane wizerunkowe do celów marketingu usług własnych tylko po wyrażeniu zgody przez osobę, której dane dotyczą;
 5. e) szczególne kategorie danych tj. dane dotyczące zdrowia w zakresie związanym z wykonaniem zabiegów kosmetycznych.

 

 1. Okres przechowywani danych

 

Twoje dane będą przetwarzane przez okres świadczenia przez Nefretete Day Spa usług oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej czyli do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

 

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Nefretete Day Spa przechowywane są do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania do celów marketingowych.

 

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych poza teren Polski/ UE/

 

 1. Odbiorcy danych

Twoje  dane możemy przekazywać podmiotom, z których usług korzystamy w swojej działalności:

 1. w celu wykonania umowy podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Nefretete Day Spa w zakresie dostawy systemu do organizacji i zarządzania,
 2. w celu wykonania zabiegów kosmetycznych pracownikom i współpracownikom upoważnionym do przetwarzania danych,
 3. podmiotom, którym powierzyliśmy  przetwarzanie danych osobowych, w tym:
  1. w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności,
  2. w zakresie obsługi systemów informatycznych.

 

 1. Przysługujące Ci prawa

W procesie przetwarzania danych dbamy o realizację Twoich  praw. Przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych,
 • prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych;
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

W celu realizacji w/w praw skontaktuj się z nami:

 1. mailowo adres: ul. Główna 12, 26-600 Radom
 2. pisemnie na adres: recepcja@spa-radom.pl

 

Nefretete Day Spa udziela informacji związanych z realizacją w/w praw bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca.

 

W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych
w celach marketingowych, Nefretete Day Spa nie będzie ich dłużej przetwarzał.

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 1. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla korzystania z usług Nefretete Day Spa.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych jest zawsze dobrowolne.

 

 1. Profilowanie

Nefretete Day Spa przetwarzając Twoje dane osobowe nie podejmuje wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 1. Środki techniczne i organizacyjne

Nefretete Day Spa stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych. Twoje dane są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem czy zniszczeniem.

Nefretete Day Spa
ul. Główna 12, 26-600 Radom

tel.: 605 107 839
e-mail: recepcja@spa-radom.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 8.00 – 20.00
sobota 8.00 – 14.00

Polityka prywatności